Utilitzem cookies pròpies i de tercers i altres tecnologies per emmagatzemar i administrar les preferències de l'Usuari, habilitar contingut recol·lectar dades analítiques i d'ús, així com per a garantir el correcte funcionament d'aquesta web. Si continueu navegant per aquesta web, estarà acceptant seva instal·lació en els termes indicats a la nostra Política de Cookies. Més informació

Codi étic
del nostre partit

Introducció

Aquest codi ètic ha estat redactat prenent com a punt de partida que l’ètica s’adreça no només a la raó, sinó a la totalitat de l’experiència de l’individu, i entenent que la participació en la vida política té el seu fonament no només en un desenvolupament professional personal, sinó sobretot en una disposició de servei a la comunitat, en la qual s’exerceix la comunicació, el fet de compartir i la convivència.

Aquesta participació suposa, doncs, la vinculació a un projecte comú per al bé de la comunitat i de la societat de pertinença, alhora que una demanda o acceptació que fa o rep aquesta societat.

Creiem que l’acció política exercida amb ètica basa la seva acció en la recerca i la pràctica del bé comú, en l’establiment de vincles i col·laboració entre els éssers humans, en la coherència amb la força de la veritat i en la cerca de sentit de la vida humana.

Descarrega el nostre codi ètic

Descarrega

Principis generals

L’elaboració d’aquest codi ètic i deontològic (d’ara endavant, Codi), té com a objectiu el fet d’establir un marc de regulació dels principis ètics i criteris professionals pels quals s’haurà de regir qualsevol persona que formi part del projecte polític de ARA.

Amb aquest Codi es fixen una sèrie de principis i línies d’actuació que pretenen garantir la credibilitat i l’honestedat dels nostres representants polítics i, alhora, garanteix una intervenció respectuosa, rigorosa i adequada pel que fa a les necessitats de la ciutadania.

Tothom qui participa o representa a ARA és un ambaixador de la nostra manera de ser i de la nostra manera de fer. El nostre comportament portes endins, però també portes enfora, ha de ser un exemple d’una manera d’actuar que sigui identificable per a cadascun dels representants del partit.

Entenem, doncs, que aquesta actuació té la seva base en les següents premisses:

ARA, un partit que defensa la identitat, la llibertat i el dret a decidir. Treballem per mantenir la identitat, el conjunt de valors, tradicions, símbols, creences i maneres de comportament que funcionen com a element de cohesió dins d’un grup social i que actuen com a substrat perquè els individus que en formen part puguin fonamentar el seu sentiment de pertinença.

La llibertat i el dret a decidir són les condicions necessàries per a l’exercici dels valors més fonamentals. La llibertat individual, però també la col·lectiva, és el fonament de tota democràcia, i és per aquest motiu que ens comprometem amb una democràcia participativa, ARA, un partit compromès amb la societat.

El compromís és la lleialtat i la coherència amb una promesa o amb la paraula donada; és el valor de la paraula. Aquest compromís ens demana coherència amb la política entesa com a servei i amb el projecte explicitat en els acords congressuals, perquè entenem que el compromís conté una voluntat d’identificació amb els objectius i valors que sostenen un col·lectiu.

La dedicació és el fet d’emprar les pròpies capacitats i energies al servei d’una causa o iniciativa, i cal que mantingui coherència amb els temes i actuacions que cada responsabilitat assignada requereixi. L’acceptació d’una responsabilitat o càrrec estarà condicionada a l’assumpció de les feines que se’n derivin i, en cap cas, s‘entendrà que la responsabilitat o càrrec s’hauria d’adaptar a la discrecionalitat personal de la persona proposada.

El fet de tenir la representació vol dir que s’actua en nom dels electors, als qui s’haurà de rendir comptes. El polític acull la voluntat de servei a la col·lectivitat en nom dels ciutadans, i alhora n’ha d’estimular la participació.

La prioritat de la gent de ARA ha de ser estar al servei del país i de la seva gent.

ARA, un partit de gent amb valors

L’honradesa és la qualitat d’una persona que actua amb justícia i que es comporta amb rectitud i d’acord amb la veritat. En l’exercici de les seves funcions, qualsevol militant o representant del partit haurà de donar preferència als interessos generals per sobre dels personals i de qualssevol.

La coherència és la correlació que existeix entre allò que es pensa, allò que es diu i allò que es fa. Per desenvolupar tasques polítiques i públiques cal assumir la coherència com a element fonamental de la credibilitat que hauria de generar la classe política davant la ciutadania.

La responsabilitat entesa com la coherència entre les pròpies actituds i aportacions en relació a les necessitats reals de les formes de vida i cultura polítiques. Creiem en una societat de persones responsables, que garanteixi els mateixos drets bàsics per a tothom, però que sigui capaç d’exigir també a tothom els deures elementals necessaris per a la convivència.

La integritat és l’atribut d’aquella persona que no és corruptible. La integritat potencial d’una persona serà un dels elements principals i determinants per poder assignar-li la confiança que requereix l’exercici de les funcions polítiques i públiques.

Obligacions i normes de conducta

Militancia - Afiliats

Tothom que participi del projecte polític de ARA tindrà coneixement d’aquest Codi i, per tant, en l’acte de signatura de la butlleta d’afiliats, estarà acceptant els principis i línies d’actuació que s’hi defineixen.

La militància con afiliat a ARA es fonamentarà en els principis inclosos en aquest Codi, a més de la dignitat i el respecte als drets de les persones, la igualtat, la solidaritat, la participació, l’objectivitat i l’assumpció de responsabilitat.

Qualsevol afiliat es regirà per la voluntat de servei amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament de les institucions i de les persones, famílies, grups i comunitats del país.

Els afiliats respectaran l’organització establerta en els estatuts i col·laboraran amb els càrrecs electes i amb la direcció del partit per tal d’aconseguir els objectius del projecte de ARA.

Càrrecs electes i de designació

Els drets i deures fonamentals són:

Els càrrecs electes i els de designació es comprometran a:

 • Un compromís institucional, amb una dedicació prioritària.
 • Un compromís de fidelitat al projecte, tot respectant les decisions de ARA en tots nivells organitzatius: locals, comarcals i nacionals, per davant de posicionaments particulars.
 • Un compromís d’actitud activa de propostes polítiques.
 • Un compromís econòmic de quotes quan es percebi una retribució.
 • Un compromís de servei, atenent persones, grups i entitats que ho demanin.

A més de tenir present que:

 • La condició d’edat, sexe, estat civil, cultura, nacionalitat, religió, condició social, ideologia política, discapacitat intel·lectual o física i qualsevol altra diferència o característica personal no n’ha de condicionar l’actuació ni ha de perjudicar el compromís vers les altres persones.
 • Tothom serà responsable dels propis actes polítics i llurs previsibles i directes conseqüències.
 • Ningú pot utilitzar la seva responsabilitat en el partit per a cap activitat enganyosa o impròpia.
 • Aquell qui es trobi immers en un procés judicial per causa de la seva activitat política, ho ha de posar en coneixement de la direcció del partit.en l’exercici de la seva funció.
 • L’austeritat, l’eficiència i el rigor en la gestió dels recursos públics.
 • L’ètica en les relacions amb les administracions, les entitats, les empreses i la Ciutadania.
 • L’ètica del treball, basada en l’esforç personal i en el convenciment de que l’exercici d’un càrrec.

Compromisos amb la societat

Fidelitat al projecte

Es tindrà cura de la informació o documentació que es pugui rebre, protegint-la de qualsevol indiscreció o interferència interessada.

En les relacions amb la premsa i els altres mitjans d‘informació i de difusió, s’haurà de tenir una actitud adequada a la responsabilitat. En qualsevol cas, però, es mantindrà la privacitat, l’equilibri, el respecte i la fidelitat al projecte de ARA.

Qualsevol cas de transfuguisme (considerat una falta molt greu en els estatuts vigents), comportarà una sanció disciplinària exercida pel Comitè Executiu Nacional.

Transparència en les campanyes

El nostre projecte polític està expressat en les ponències congressuals i en els documents del partit. Les campanyes i els programes electorals no han de contradir aquest projecte. Tota proposta política necessita anar acompanyada d’un programa que presenti a la ciutadania quins són els compromisos del nostre partit, i quina serà la nostra línia d’actuació, tant si accedim al govern, com si no és el cas.

El programa electoral ha d’evitar les promeses no realitzables i ha de fomentar els compromisos, que han de ser creïbles, realitzables i avaluables. En aquest sentit, considerem una manca absoluta d’ètica en la vida política actuar amb engany per aconseguir vots.

Compliment del programa electoral

Per ARA, el programa electoral és un contracte amb els nostres votants, i com a tal l’hem de respectar. Per a facilitar aquest compromís, els comitès executius locals en faran un seguiment en els seus municipis. En l’àmbit nacional es crearà una comissió de seguiment del programa electoral.

Rendiment de comptes

Tot càrrec electe han de rendir comptes, davant el comitè local, comarcal o sectorial pel qual va ser escollit.

Els càrrecs institucionals (encara que no siguin afiliats militants) també hauran de rendir comptes davant la direcció del partit o de l’àmbit territorial o sectorial en què s’emmarqui la seva actuació.

Tant si s’està en el govern com a l’oposició, en acabar cada mandat o legislatura cal rendir comptes del grau de compliment del programa electoral que es va presentar: què s’ha aconseguit, què no s’ha aconseguit (i les raons), quines gestions s’han fet per tal de fer avançar les propostes, etc.

Regeneració i renovació

El principi de no acumular càrrecs és clau per al bon compliment dels compromisos amb la ciutadania. Per aquest motiu ARA vetllarà perquè no s’acumulin càrrecs. Per aquest motiu es farà un seguiment exhaustiu del compliment dels compromisos que comportin l’ostentació d’un càrrec.

La rotació en els càrrecs i la limitació de mandats han de ser principis que marquin la nostra actuació com a partit, i per aquest motiu es treballarà per garantir i facilitar el relleu en els càrrecs i facilitar la transició en les responsabilitats.

Com col·laborar amb AraCatalunya?